Lektorzy

Lektor (łac. „lectio” – czytanie) to osoba, która w czasie Mszy świętej oraz innych nabożeństw proklamuje (czyta) słowo Boże. Lektor odczytuje również wezwania modlitwy powszechnej.

Posługę lektora w naszej parafii pełnią osoby należące do Liturgicznej Służby Ołtarza, a także osoby ze wspólnoty wiernych, którzy wyrazili chęć czytania słowa Bożego w czasie Mszy św. i nabożeństw.

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej «Christfideles laici» pisał, że „świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi, przepełniony radością płynącą z jednakowej godności oraz świadomy wspólnej odpowiedzialności za to, by wielki skarb otrzymany w dziedzictwie wydał owoce. Duch Pański obdarza świeckiego, podobnie jak innych ochrzczonych, licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i zadań, przypomina mu — tak jak przypomina innym w odniesieniu do niego — że wszystko to, co go wyróżnia, nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia. (…) Tak więc charyzmaty, urzędy, funkcje i posługi świeckiego katolika istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty. Są uzupełniającym się nawzajem bogactwem, mającym służyć dobru wszystkich pod mądrym kierownictwem pasterzy”.

Czytania na poszczególne niedziele są umieszczone w kalendarzu liturgicznym pod tym linkiem.

Wszystkich pragnących czytać słowo Boże zapraszamy do posługi lektora. Pierwszeństwo mają osoby, które przed Mszą świętą najwcześniej zgłosiły swoją chęć do czytania w zakrystii u szafarzy przygotowujących liturgię (P. Grzegorza Gryczyńskiego i P. Łukasza Mąki).