Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który w sposób niewidzialny obdarza człowieka darami Ducha Świętego, aby uzdolnić go do dawania świadectwa o Chrystusie.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 890 stwierdza, że «rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili».

W naszej parafii przygotowanie katechetyczne trwa dwa lata i rozpoczyna się w 8 klasie. Pierwszy rok przygotowania odbywa się w j. polskim, a drugi rok przygotowania w j. norweskim. Więcej o katechezie przed Bierzmowaniem w zakładce «Katecheza».

Przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania, który jest udzielany w naszej parafii w j. norweskim należy wybrać świadka. Jego zadaniem jest «troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem». Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 893 zachęca, aby «świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego» i mówi, że funkcję świadka przy Bierzmowaniu może pełnić ten, kto:
– jest wyznaczony przez przyjmującego Bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza Bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
– ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej».

Jednym z obowiązków świadka jest prowadzenie życia zgodnego z wiarą. Dlatego nie może pełnić tej funkcji osoba, która nie praktykuje wiary katolickiej, a także osoba żyjąca w związku niesakramentalnym. Dotyczy to także osób, które mieszkają wspólnie przed sakramentem małżeństwa. Ponieważ jest to świadek wiary stąd w czasie Bierzmowania powinien przyjąć Komunię Świętą. Przed Uroczystością Bierzmowania świadek powinien dostarczyć zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję. Taki dokument jest wystawiany w parafii świadka.

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do Bierzmowania w naszej polskiej grupie jest ks. Sławomir.